บุคลากร

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

รายการ

จำนวนอัตราทั้งหมด (คน)
จำนวนอัตราที่มี (คน)
ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
1  ผู้อำนวยการ
2  รองผู้อำนวยการ
3  ศึกษานิเทศก์
รวม 0 0 0 0 0 0
1  อำนวยการ
2  นโยบายและแผน
3  ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6  บริหารงานบุคคล
7  ตรวจสอบภายใน
8  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
9  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวม 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0