ผลการแข่งงานวิชาการ ระดับชาติ

รายการ
จำนวนรางวัล / ปีการศึกษา
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
1

 

ผลการแข่งงานวิชาการ ระดับภาค

รายการ
จำนวนรางวัล / ปีการศึกษา
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
1

 

ผลการแข่งงานวิชาการ ระดับเขตพื้นที่

รายการ
จำนวนรางวัล / ปีการศึกษา
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
1