ที่
โรงเรียน
จำนวนนักเรียนทั้ง
ตาม ทร.14
จำนวนนักเรียน
ที่เข้าเรียนในเขต
จำนวนนักเรียนที่เข้า
เรียนนอกเขต
จำนวนนักเรียน
นอกเขตเข้ามาเรียน
เอกสาร
1
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
7
3
4
11
2
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
11
5
6
4
3
บ้านท่าม่วง
12
4
0
0
4
บ้างหนองขาหยั่ง
43
43
0
0
5
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
36
12
24
0
6
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
8
5
3
13
7
บ้านอ่างทอง
8
7
0
7
8
บ้านนาโพธิ์
62
62
0
0
9
บ้านกระบกเตี้ย
16
11
5
8
10
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
17
11
6
0
11
บ้านห้วยตะปอก
34
13
21
15
12
บ้านไร่ดอน
39
5
27
0
13
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
30
13
17
0
14
บ้านไร่ดอน
38
5
6
0
15
บ้านท่าทองดำ
70
16
44
10