ปีการศึกษา
จำนวน / ระดับการจัดการศึกษา
รวม
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
2564
900
500
600
2,000
2563
500
500
1,000
2,000
2562
450
450
600
1,500
2561
500
5,000
500
6,000