ปีการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
รวม
ยุบ
เลิก
ยุบ
เลิก
2566
2562
2560