ปีการศึกษา
จำนวนอัตราการเรียนต่อ
นักเรียนทั้งหมด
ร้อยละ
 
สายสามัญ
  
สายอาชีพ
เทียบเท่า
รวม
2564
99
99
99
297
1000
29.70
2563
100
100
100
300
500
60.00
2562
2500
2500
2500
7,500
7500
100.00