ปีการศึกษา
อัตราการเรียนต่อ
นักเรียน
ทั้งหมด
ร้อยละ
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนนอกเขตพื้นที่
 
อื่นๆ
รวม
2564
99
99
5,000
5,198
5,500
94.51
2563
1,000
1,000
2,500
4,500
5,000
90.00
2562
200
2,000
20,000
22,200
22,200
100.00
2561
2,500
2,000
500
5,000
5,500
90.91