ค้นหาข้อมูล
ลำดับ
ชื่อผลงาน
เจ้าของผลงาน
ตำแหน่ง
เขตคุณภาพ
โรงเรียน
ระดับผลงาน
ปี
1
พระพฤหัสบดี นางสุนันท์ จันทสี
ครู
2
วัดธารพูด
ระดับ อื่นๆ
2561
2
คุรุสดุดี นางสุนันทา โกธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9
วัดสามร่ม
ระดับ อื่นๆ
2560
3
คุรุสดุดี นายชุมพล สิทธิ
ครู
15
ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
ระดับ อื่นๆ
2560