ค้นหาข้อมูล
ลำดับ
ชื่อผลงาน
เจ้าของผลงาน
เขตคุณภาพ
โรงเรียน
ระดับผลงาน
ปี
1
นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 ระดับประถมศึกษา เด็กชายวันเฉลิม คล้ายเมือง
6
วัดหินดาษ
ระดับ อื่นๆ
2560
2
รางวัลนักเรียนพระราชทาน เด็กชายวนัญชัย สุขพญา
6
วัดหินดาษ
ระดับ ภาค
2562
3
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553 เด็กหญิงชลลดา นกศิริ
9
วัดบางตลาด
ระดับ อื่นๆ
2560
4
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554 เด็กชายธนดล ด้วงคำจันทร์
9
วัดบางตลาด
ระดับ อื่นๆ
2560
5
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2557 เด็กหญิงธนวรรณ พุ่มพวง
9
วัดบางตลาด
ระดับ อื่นๆ
2560
6
นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงทิพวรรณ เผือกเจริญ
9
วัดบางตลาด
ระดับ อื่นๆ
2560
7
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 เด็กหญิงวรรณรัตน์ โฉมงาม
9
วัดบางโรง
ระดับ อื่นๆ
2560
8
นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงสุพลักษณ์ สอนเจริญ
9
วัดสามร่ม
ระดับ อื่นๆ
2560
9
โครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 1 นักเรียนทุนพระราชทาน นางสาวขวัญเรือน เทินสระเกษ, เด็กหญิงศศิวิมล ประนมรัมย์
11
บ้านทุ่งส่อหงษา
ระดับ อื่นๆ
2561
10
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2557 เด็กชายภูวดล ทองเจียด
12
บ้านหนองใหญ่
ระดับ อื่นๆ
2560
11
โครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 6 นักเรียนทุนพระราชทาน เด็กหญิงกัญญาวีร์ โมกขะศักดิ์
12
บ้านหนองใหญ่
ระดับ อื่นๆ
2560
12
โครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 2 นักเรียนทุนพระราชทาน นางสาวจิตรลดา หนองแสง,เด็กหญิงชนม์พรรษา สนิทใจรักษ์
16
บ้านหนองปลาซิว
ระดับ อื่นๆ
2561
13
โครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 2 นักเรียนทุนพระราชทาน นางสาวสุวรรณา เยื่อไม้, เด็กชายพงศภัค รัตนวรรณ, เด็กชาย พุ่มมณี
16
บ้านอ่างเสือดำ
ระดับ อื่นๆ
2561
14
โครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 2 นักเรียนทุนพระราชทาน นางสาวเนนัญชญา สิงชาติ, นางสาวพนิตพิชา จันทร์อ่อน, เด็กหญิงแพรวพรรณ หอมวิลัย
16
สียัดพัฒนา
ระดับ อื่นๆ
2561