ค้นหาข้อมูล
ลำดับ
ชื่อผลงาน
ชื่อโรงเรียน
ปีการศึกษา
เขตคุณภาพ
ระดับผลงาน
ไฟล์
link
1
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี
2563
3
ระดับ อื่นๆ
2
สถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
2560
3
ระดับ ประเทศ
3
สถานศึกษาที่ได้รับโล่พระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง (ภายใน 10 ปี)
โรงเรียนวัดบางตลาด
2560
9
ระดับ อื่นๆ
4
สถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
2560
16
ระดับ อื่นๆ
5
สถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดบางตลาด
2560
9
ระดับ อื่นๆ
6
สถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
2560
3
ระดับ อื่นๆ
7
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดสามร่ม
2560
9
ระดับ อื่นๆ
8
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
โรงเรียนวัดบางตลาด
2560
9
ระดับ อื่นๆ
9
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
2560
8
ระดับ อื่นๆ
10
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน
2560
1
ระดับ อื่นๆ
11
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
2560
3
ระดับ อื่นๆ
12
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน
2560
1
ระดับ อื่นๆ
13
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
โรงเรียนวัดบางตลาด
2560
9
ระดับ อื่นๆ
14
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545
โรงเรียนวัดดอนทอง
2560
2
ระดับ อื่นๆ
15
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544
โรงเรียนวัดบางตลาด
2560
9
ระดับ อื่นๆ
16
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
2560
3
ระดับ อื่นๆ
17
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
2560
12
ระดับ อื่นๆ
18
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2541
โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
2560
17
ระดับ อื่นๆ
19
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2532
โรงเรียนวัดบางตลาด
2560
9
ระดับ อื่นๆ
20
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
2560
12
ระดับ อื่นๆ