ผลงานบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ชื่อรางวัล
จำนวน / ปีงบประมาณ
ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
1  คุรุสภา
2  คุรุสดุดี
3  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทราดีเด่น
4  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
5  ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่น
6  สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
7  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
8  พระพฤหัสบดี
9  MOE AWARDS