ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง วิทยฐานะ
ระดับการศึกษาสูงสุด
วิชาเอก
โรงเรียน
ความสามารถพิเศษ
1
นางสาวณัฐภัค ขนสุวรรณ์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
2
ว่าที่ร้อยตรี ภานิพัฒน์ สุขสมสกุลชัย / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
3
นายฉัตรณพัฒน์ แก้วเลิศตระกูล / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
4
นางสาวขจิตตา นพโสภณ / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
-
5
นางสาวศุภพิชญ์ หมอยาไทย / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
บ้านไร่ดอน
-
6
นางสาวสาหร่าย ทองคำ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาไทย
บ้านไร่ดอน
-
7
นางสุวิมล ไชยฤทธิ์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต เอกการประถมศึกษา
บ้านไร่ดอน
-
8
นางสาวอังคณา นพสด / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
ค.บ. สาขา จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย
บ้านไร่ดอน
-
9
นางมณเฑียร ตันพานิชกุล / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
กศบ. เอกสังคมศึกษา
บ้านไร่ดอน
-
10
นางสาวลลิตา กลั้งกลาง / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บ้านไร่ดอน
-
11
นางสาวสุวจี แก้วคำ / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บ้านไร่ดอน
-
12
นายธนวัฒน์ จรจันทึก / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
วัดคลองเขื่อน
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
13
นางสาวชุลีย์พร อินทรสอน / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัดคลองเขื่อน
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
14
นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
สุขศึกษา
วัดคลองเขื่อน
-
15
นางโศภิษฐ์ สุขสำราญ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ประวัติศาสตร์
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
-
16
นางชนิตา วงศ์กำภู / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
-
17
นายดนัย ตันเจริญ / ครู
ปริญญาตรี
ดนตรีสากล
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
-
18
นางอุ่นจิต พิทธไชย / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
คหกรรมศาสตร์
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
-
19
นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร / ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
หลักสูตรและการสอน
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
-
20
นายภาณุมาศ แป้นเดช / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
คณิตศาสวตร์
สวนป่าอุปถัมภ์
Miceosoft word, excel, power point
21
นางประทุมพร นันทวุฒิสาร / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
สวนป่าอุปถัมภ์
-
22
นายวินัย หงษ์ทอง / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
การสอนคณิตศาสตร์
สวนป่าอุปถัมภ์
-
23
นายสุชาติ สิมศิริวัฒน์ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
พลศึกษา
สวนป่าอุปถัมภ์
ผู้ฝึกสอนกีฬา
24
นางสาวสุภาพร สุวทิตย์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
การสอนภาษาอังกฤษ
สวนป่าอุปถัมภ์
-
25
นายปัญหา สิทธิพล / ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
สวนป่าอุปถัมภ์
-
26
นางสาววาสนา เข็มลาย / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
สวนป่าอุปถัมภ์
ร้องเพลง
27
นายรัชพล บุญเจริญธรรม / ครู
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
สวนป่าอุปถัมภ์
กีฬา
28
นางสาวสุพรรษา ฟุ้งโล่ห์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สวนป่าอุปถัมภ์
เขียนนิยาย, ถักไหมพรม, ทำเบเกอรี่
29
นางสาวมาริสา วัฒนชัย / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
สวนป่าอุปถัมภ์
ดนตรี (ขลุ่ย)
30
นางสาวนิพาดา อรัญวงศ์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
คณิตศาสวตร์
สวนป่าอุปถัมภ์
กีฬาเปตอง
31
นางสายพิน ศิริวัฒนวิบูลย์ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
สวนป่าอุปถัมภ์
การแสดงพื้นบ้าน
32
นางสาวธิติกา ณ วารี / ครู
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์เคมี
สวนป่าอุปถัมภ์
กีฬาวอลเล่ย์บอล
33
นางนลินรัตน์ ดวงคำจันทร์ / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
สวนป่าอุปถัมภ์
กีฬา
34
นายสุขเกษม สินสงวน / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
สวนป่าอุปถัมภ์
ช่างไฟฟ้า
35
นางสาวขวัญฤทัย สนศิริ / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
สวนป่าอุปถัมภ์
กีฬาและฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
36
นางพิมพ์พิศา ทองประเสริฐ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
สวนป่าอุปถัมภ์
กีฬาเปตอง
37
นายธีระยุทธ โพธิ์ทอง / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์)
-
38
นางสุภาพร จอมพระ / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
ศศ.บ.รัฐศาสตร์ /ป.บันฑิตวิชาชีพครู
วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์)
-
39
นางชรินรัตน์ โภชนะ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
ป.บันฑิตวิชาชีพครู
วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์)
-
40
นางเพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
คบ./วิชาภาษาไทย
วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์)
-
41
นางสาวจิตติมา ดุลประเสริฐ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์)
-
42
นางจิราภรณ์ โพธิสอน / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
การศึกษาประถมวัย
บ้านปลายคลอง
-
43
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มแพรพันธ์ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
การศึกษาประถมวัย
บ้านปลายคลอง
-
44
นางสาวอรพิน ดงเรืองราช / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บ้านปลายคลอง
Photoshop/งานประดิษฐ์ตกแต่ง
45
นางสาวฉัตรสุดา ปัญญาพลวัตร / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านปลายคลอง
งานประดิษฐ์
46
นางสาวพรทิวา ใจศิริ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
บ้านปลายคลอง
โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์
47
นางสาวกนกพร โหงวเกิด / ครู
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
บ้านปลายคลอง
ด้านกีฬา/ร้องเพลง
48
นางวิไลลักษณ์ หาญประเสริฐ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
บ้านปลายคลอง
งานจัดผ้าประดับโต๊ะ/สถานที่ต่างๆ
49
นางเยาวภา มารวย / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
บ้านปลายคลอง
งานประดิษฐ์ตกแต่ง
50
นางสาวทิพวัลย์ ชมภู / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
บ้านปลายคลอง
งานประดิษฐ์
51
นางสาวผกามาศ คร้ามพิมพ์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
วัดบางโรง
-
52
นางสาวฉัตรชลาภรณ์ โลระลุน / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ชีววิทยา
วัดบางโรง
-
53
นางสาวกาญจนา เมธารัตนากูล / ครู
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
วัดบางโรง
-
54
นายณัฐพล บุญยัง / ครู
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วัดบางโรง
-
55
นางชัชลี หงษ์สุวรรณ / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วัดบางโรง
-
56
นายจำลอง พุ่มนิคม / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
วัดบางโรง
-
57
นางสาวสุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์ / ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
วัดบางโรง
-
58
นายพีรพงศ์ สุขสวัสดิ์ / ครู
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วัดบางโรง
-
59
นางสาวปนัดดา สุทธิวัฒน์ / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
วัดบางโรง
-
60
นายวินัย กาวนอก / ครู
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วัดทุ่งยายชี
-
61
นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ง / ครู
ปริญญาตรี
นิติศาสตร์
วัดทุ่งยายชี
จัดผ้าเวที , คอมพิวเตอร์ , ศิลปะ
62
นางสาวเบญจมาศ ไก่แก้ว / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การจัดการโลจิสติกส์
วัดทุ่งยายชี
พับเหรียญโปรยทาน
63
นางสาวรุ่งทิพวรรณ คงเสถียร / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
บริหารทรัพยากรมนุษย์
วัดทุ่งยายชี
-
64
นางสาวสุวรรณภรณ์ อสิพงษ์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
วัดทุ่งยายชี
-
65
นางสาวปัณชญา เอี่ยมทรัพย์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
วัดทุ่งยายชี
-
66
นางสาวจิดาภา พึ่งเพ็ชร / ครู
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
วัดทุ่งยายชี
จัดผ้าเวที
67
นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
วัดทุ่งยายชี
ออกแบบโปรมแกรมโฟโต้ช้อป , จัดผ้า
68
นางสาวสุรีฉาย บุญวงค์ / ครู
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
วัดทุ่งยายชี
จัดผ้าเวที
69
นางสาวมินตรา เชื้อวงค์ / ครู
ปริญญาตรี
การสอนภาษาไทย
วัดทุ่งยายชี
จัดผ้าเวที
70
นางดวงนภา สินวิสูตร / ครู
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
วัดทุ่งยายชี
จัดผ้าเวที
71
นางสุขจิตต์ พิกุลทอง / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
วัดทุ่งยายชี
จัดผ้าเวที
72
นายรังสรรค์ วรรณพิรุณ / ครู
ปริญญาตรี
นาฏดุริยางคศิลป์ไทย ( ดนตรีไทย)
วัดทุ่งยายชี
ดนตรีไทย , จัดผ้า
73
นายวสุนทร พวกดี / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
วัดทุ่งยายชี
-
74
นายเอกชัย พละศักดิ์ / ครู
ปริญญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วัดทุ่งยายชี
คอมพิวเตอร์
75
นายปริญญา ผดุงกิจ / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
วัดทุ่งยายชี
คอมพิวเตอร์ , หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะแบบ 21/2560
76
นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
วัดทุ่งยายชี
-
77
นายสมภพ ดวงชอุ่ม / ผู้อำนวยการชำนาญการ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
วัดทุ่งยายชี
-
78
นางสาวเมธินี ทักภิรมย์ / ครู
ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต เอกการจัดการศึกษาปฐมวัย
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
79
นางสาวพรเพ็ญ ศรีเกษม / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาโท
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต เอกหลักสูตรและการสอน
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
พิมพ์งานคอมพิวเตอร์
80
นางอำไพ คำศิริ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ึีุครุศาสตรบัณฑิต เอกการประถมศึกษา
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
มีความชำนาญการเกษตร
81
นางสาวรัถณา แสงสมบูรณ์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การตลาด
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
พิมพ์งานคอมพิวเตอร์
82
นางสาวดวงพร เพชรรักษ์ / ครู
ปริญญาโท
นวัตกรรมหลักสูตร
บ้างหนองขาหยั่ง
-
83
นางสาวณฐยา ชำนาญสวน / ครู
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
ดนตรี
84
นาสาวนาลิตา ยะมะกา / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านท่าทองดำ
ด้านภาษาไทย
85
นางสาวปวีณา นวลผ่อง / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
บ้านท่าทองดำ
คอมพิวเตอร์ , กีฬา
86
นางจิตติมา ซ้ายก่า / ครู
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
-
87
นางสาวสกุณา จันโท / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
คอมพิวเตอร์
88
นางสาวโสภาวรรณ อธิราชเทวินทร์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้างหนองขาหยั่ง
คอมพิวเตอร์
89
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ / ครู
ปริญญาตรี
ศิลปศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
ศิลปะ/คอม
90
นางสุดารัตน์ นันทพานิช / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
เทคโนโลยีทางการศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
คอมพิวเตอร์
91
นายดวงสมพงษ์ ใจกล้า / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
บ้างหนองขาหยั่ง
พูดภาษาอังกฤษ
92
นางสาวกิ่งแก้ว จันทร์แดง / ครู
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
บ้างหนองขาหยั่ง
คอมพิวเตอร์
93
นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
บริหารรัฐกิจ
บ้างหนองขาหยั่ง
หัวหน้างานงบประมาณ
94
นางสาววันวิสาข์ อันเบ้า / ครู
ปริญญาตรี
คบ.วิทยาศาสตร์
วัดหนองไม้แก่น
-
95
นางสาวสิริลักษณ์ พุทธรักษา / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
วัดหนองไม้แก่น
-
96
นางสาวอนุชรา เสนาวัน / ครู
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์-เคมี
วัดหนองไม้แก่น
-
97
นางสาวชลมาศ สามารถกุล / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
วัดหนองไม้แก่น
-
98
นางสาวสุธามาศ นีระนิตย์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การบัญชี
บ้านท่าทองดำ
คอมพิวเตอร์. microsoft office
99
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านท่าทองดำ
ภาษาอังกฤษ
100
นางสาวเหรียญทอง งาหอม / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บ้านท่าทองดำ
ร้องเพลง
101
ปิราวรรณ ยุทธกิจ / ครู
ปริญญาตรี
ปิราวรรณ ยุทธกิจนาฏศิลป์และการละคร
บ้านท่าทองดำ
วาดภาพ,ดนตรี,กีฬา
102
นายธเนศวร​ อุตรสี / ครู
ปริญญาตรี
สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
บ้านท่าทองดำ
เล่นดนตรี
103
นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
บ้านท่าทองดำ
งานประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้
104
นายวีระศักดิ์ กตะศิลา / ครู
ปริญญาโท
ภาษาไทย
บ้านท่าทองดำ
ด้านกีฬา
105
นายบุญธรรม มาดี / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านท่าทองดำ
ด้านคอมพิวเตอร์
106
นางเมตตา อุ้มพิมาย / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
บ้านท่าทองดำ
ด้านภาษาอังกฤษ
107
นางสาวบุษบา ทาทอง / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านท่าทองดำ
ด้านกีฬา
108
นางเกศินี ใจคำ / ครู
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
บ้านท่าทองดำ
คอมพิวเตอร์. microsoft office
109
นางสาวสิริพร พานิช / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา
บ้านท่าทองดำ
จับผ้า
110
นายเทอดไท แก้วศรี / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมศิลป์
บ้านท่าทองดำ
กีฬา
111
นายสมบัติ มาศงามเมือง / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมศิลป์
บ้านท่าทองดำ
กีฬาตะกร้อ
112
นางสาวหนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์ / ครู
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
บ้านนาโพธิ์
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม
113
นางสาวพรชุลี นันทวิสิทธิ์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
114
นางสาววรนุช สมพร / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
115
นางอัมมารี คงเจริญ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
116
นายประสิทธิ์ ชมชื่น / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ศิลปศึกษา
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
117
นางเดือนเพ็ญ ชื่นนอก / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
118
นางประทุมพร ศรีสะเกศ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
119
นางพรทิพย์ รอตเอี่ยม / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
-
120
นางสุชาดา พยุงน้อย / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
ภาษาอังกฤษ
วัดหนองไม้แก่น
คอมพิวเตอร์
121
นางสาวบงกชกร บุญกุศล / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
วัดหนองไม้แก่น
-
122
นายสุรชัย เรเรือง / ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
วัดหนองไม้แก่น
การบริหารบุคลากร
123
นางสาวศิริพร เสรีพาณิชย์การ / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
-
124
นางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุล / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
ไมโครซอฟเวิร์ท
125
นางสาวชลธิชา ทุมกานนท์ / ครู
ปริญญาโท
ประวัติศาสตร์
บ้างหนองขาหยั่ง
คอมพิวเตอร์/ขับรถ
126
นางสาวจันทร์จิรา ยะรังษี / ครู
ปริญญาตรี
พลศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
-
127
นางสาวสุภาพร สาธุชาติ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
งานพัสดุ/คอมพิวเตอร์
128
นางพิมพ์ชนก เพ็งพานิช / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
หัวหน้างานบุคลากร
129
นางสาวจิราวรรณ ดำริห์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
บ้านอ่างทอง
-
130
นางสาวอารยา วงค์เพชร์ / ครู
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
บ้านอ่างทอง
-
131
นางสาวดวงพร สุขสำราญ / ผู้อำนวยการชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านอ่างทอง
-
132
นางสาวรติกร โค้วเจริญ / บุคลากรทางการศึกษา
พณิชยการ
บ้านปลายคลอง
จัดดอกไม้
133
นางกาญจนา ผลบุภพ / ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านโคกตะเคียนงาม
-
134
นายเชิดศักดิ์ ชาญตะกั่ว / ครู
ปริญญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
บ้านโคกตะเคียนงาม
-
135
น.ส.จันทรา พลแสน / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
บ้านโคกตะเคียนงาม
-
136
น.ส.พิมพ์ภร ประจักรจิตร / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านโคกตะเคียนงาม
-
137
นายจีระศักดิ์ กระแสเทพ / บุคลากรทางการศึกษา
เทคนิคโลหะ
บ้านโคกตะเคียนงาม
เล่นดนตรี ร้องเพลง
138
นายยุทธการ วันทะมาศ / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
บ้านโคกตะเคียนงาม
-
139
น.ส.มารียัม อาแด / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านโคกตะเคียนงาม
-
140
นางมนสิริ คำภาวงษ์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การสอนคณิตศาสตร์
บ้านโคกตะเคียนงาม
-
141
น.ส.ธรรศญา แก้วอาสา / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านโคกตะเคียนงาม
-
142
นางนีรภัทตรา กระแสเทพ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
บ้านโคกตะเคียนงาม
ร้องเพลง
143
นายวัชร์ สันติยากร / บุคลากรทางการศึกษา
โทรคมนาคม
บ้านห้วยตะปอก
ระบบ it อินเตอร์เน็ต
144
นางสาวสมฤทัย ภู่ประสงค์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บ้านห้วยตะปอก
ถ่ายแบบ แต่งหน้า
145
นางสาวธาราทิพย์ ถาวร / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การพัฒนาชุมชน
บ้านห้วยตะปอก
ร้องเพลง
146
นางสาวพิรุณพร เทียบศรี / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
บ้านห้วยตะปอก
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดต่อ
147
นางสาวจีระนันท์ โพธิ์พันธ์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
บ้านห้วยตะปอก
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์
148
นางสาววรรณรท สังฆมิตกล / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บ้านห้วยตะปอก
พิธีกร งานวิชาการ
149
นางสาวยุพิน นินทนนท์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
คหกรรม
บ้านห้วยตะปอก
ทำอาหาร
150
นางศุภลักษณ์ บุตรรัตน์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
บ้านห้วยตะปอก
พิธีกร
151
นายไวภพ สุขกระโทก / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ภาษาอังกฤษ
152
นางเสาวนีย์ มนต์วิเศษ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
คบ. วุฒิครูอื่น ๆ
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ฟ้อนรำ และจัดผ้า จัดดอกไม้
153
นางพรทิพย์ บุตรบริบูรณ์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
คบ. ปฐมวัย
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ปั้นดินน้ำมันและปะติด
154
นางสาวรสสุคนธ์ เอี่ยวศิริ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
คบ. ปฐมวัย
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
สอนปั้นดินน้ำมันและปะติด
155
นางสาววัชราภรณ์ สายพนัส / ครู
ปริญญาตรี
คบ. วิทยาศาสตร์
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ฟ้อนรำ
156
นายนายมงคล ดวงพาเพ็ง / ครู
ปริญญาตรี
คบ. คณิตศาสตร์
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
คณิตศาสตร์
157
นางสิริกร จันทร์นอก / ครู
ปริญญาตรี
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ฟ้อนรำ และจัดผ้า จัดดอกไม้
158
นางสาวจารุวรรณ ประสิทธิ์ / ครู
ปริญญาตรี
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ภาษาอังกฤษ และฟ้อนรำ
159
นางสาวจริยา ที่รัก / ครู
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
วัดหินดาษ
กีฬา และดนตรีไทย
160
นายวิรัช สวนเลิศ / บุคลากรทางการศึกษา
-
วัดแสนภุมราวาส
ช่าง
161
นางสาวยุวดี กัณหา / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
วัดแสนภุมราวาส
คอมพิวเตอร์/ภาษาไทย
162
นางสาวระพีพรรณ วรรณโมลี / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
วัดแสนภุมราวาส
ปฐมวัย
163
นางสาวจุฑารัตน์ ใหญ่เจริญศรี / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
วัดแสนภุมราวาส
ปฐมวัย
164
นางสาววรรณิฐา จันทป / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
วัดแสนภุมราวาส
ภาษาไทย
165
นางสาวอาริสา ไผ่บง / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
วัดแสนภุมราวาส
ภาษาอังกฤษ
166
นางสาวอภิญญา เหง้าประสิทธิ์ / ครู
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
วัดแสนภุมราวาส
ด้านคอมพิวเตอร์/คีตะมวยไทย
167
นายอุดมโชค เวียงคำ / ครู
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วัดแสนภุมราวาส
ด้านวิชาการ
168
นางพิมพ์นิภา ทัศนาธนพงษ์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การบริหารการจัดการทั่วไป
วัดชายเคืองวนาราม
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้, ทำบัญชีเบื้องต้นได้, แพทย์แผนไทยได้(อบรมมา), พยาบาลเบื่องต้นได้(อบรมมา)จีบผ้าได้, แพทย์แผนไทยได้
169
นางวันทา รุ่งแสงธรรม / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
วัดแสนภุมราวาส
ด้านวิชาการ
170
นางสาวปาณภัช ยันตะพลา / ผู้อำนวยการชำนาญการ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
วัดแสนภุมราวาส
ชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
171
นางสาวศิลามณี วงค์หิรัญ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การสอนสังคม
บ้านชำขวาง
ปิงปอง
172
วิจิตรา ทรัพย์ประสาน / บุคลากรทางการศึกษา
การบัญชี
บ้านอ่างเตย
เล่นกีฬา
173
นางสาวปาริชาติ ทัดดอกไม้ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตร์
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
174
นางนวลทิพย์ ขันทะโคตร / ครู
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
บ้านโปร่งเกตุ
ปฐมวัย
175
นางสาวสุภาพร วิโรจน์รัตน์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
บ้านห้วยตะปอก
งานฝีมือ
176
นายธวัช โม้เวียง / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ฟ้อนรำ และจัดผ้า
177
นางสาวโสภี จิราพงษ์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การตลาด
สียัดพัฒนา
-
178
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริวัฒนวิบูลย์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
-
179
นางสาวหทัยรัตน์ เกิดปรางค์ / บุคลากรทางการศึกษา
การเลขานุการ
บ้านอ่างเสือดำ
เล่นกีฬา
180
นายบรรหาร มหาอุตม์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ดนตรีไทย
บ้านโปร่งเกตุ
ดนตรีไทย
181
นางพภัสสรณ์ เกษมสวัสดิ์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านศรีเจริญทอง
งานการเงิน
182
นายครรชิต ฟุ้งโล่ / ครู
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บ้านห้วยตะปอก
งานIT
183
ปรียานุช พุฒศิริ / บุคลากรทางการศึกษา
การตลาด
วัดบางกระดาน
ใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้
184
นายฐาปนา ศรีหะ / ครู
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
วัดชายเคืองวนาราม
จัดตกแต่งสถานที่และการจีบผ้า
185
นางสาวธีราภรณ์ ธุยะวัฒน์ / ครู
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
วัดวังกะจะ
-
186
ศิวลักษณ์ นาคภาษี / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์
วัดบางโรง
ดนตรีไทย
187
นายเด่นชัย ศรีหาตา / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
ศิลปศึกษา
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
-
188
นางสาวมาลัยพร พันทอง / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
บ้านโปร่งเกตุ
คอมพิวเตอร์, งานวิชาการ
189
นายธีรากรณ์ ขุนรงค์ / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านห้วยตะปอก
ถ่ายภาพ งานเทคโนโลยี
190
นางสาวพรรษา มะลิลา / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
วัดบ้านกล้วย
คอมพิวเตอร์
191
นายอนุศิษฏ์ แก้วดวงตา / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
คอมพิวเตอร์
192
นายสิร์ปพัศ เกษมสวัสดิ์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
พลศึกษา
บ้านศรีเจริญทอง
บริหารงานสถานศึกษา
193
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีใส / บุคลากรทางการศึกษา
บัญชี
บ้านท่าซุง
ทำอาหาร
194
นางสาวจีระภรณ์ ตรีกุล / ครู
ปริญญาตรี
นาฎศิลป์
บ้านห้วยตะปอก
รำไทย
195
ว่าที่ร้อยตรีหญิงออรดา ศรีนวนจันทร์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
วัดบ้านกล้วย
งานการอาชีพ
196
นางสาวปาริฉัตร มาภรณ์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
บ้านโปร่งเกตุ
คณิตศาสตร์
197
นางสาววรรณภา วงเวียน / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
-
198
นางสาวสุภาวรรณ เกษกุล / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
วัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
-
199
นางทิวา อาษาดี / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
-
200
นางนภาพรรณ ศักดิ์สกุล / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การบริหารธุรกิจเกษตร
วัดไผ่แก้ว
คอมพิวเตอร์
201
นายพงษ์ศักดิ์ ดอนผา / ครู
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บ้านห้วยตะปอก
กีฬาฟุตบอล
202
นางสาวเบญจภรณ์ นะรอยรัมย์ / ครู
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
วัดบ้านกล้วย
วิทยาศาสตร์,สุขศึกษา
203
นางสาวณัชชา ชัยรินทร์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัดวังกะจะ
-
204
นางสาวฑิฆัมพร ทับเจริญ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
ศาสนาและปรัชญา
บ้านหนองสทิต
การใช้สื่อโซเชียล
205
นางสาวกานดา ซาสุทสี / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
วัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
-
206
นางสาวชัชดาพร ชิณโสม / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
คอมพิวเตอร์
207
นางสาวอังคณา เย็นสวัสดิ์ / ครู
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
บ้านห้วยตะปอก
-
208
นางทองพูล โสภารุณ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
-
209
ว่าที่ ร.ต. รัฐพงศ์ มีพงษ์ / ผู้อำนวยการชำนาญการ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
บ้านโปร่งเกตุ
บริหารบุคลากร และบริหารการศึกษา
210
นางสกุลทิพย์ เจริญราช / พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บ้างหนองขาหยั่ง
หัวหน้าวิชาการ
211
นางสาวเฟาซะห์ อูมา / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
วัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
โต้วาที
212
นางสาวนฤมล ไฝชอบ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
วาสารศาสตร์
บ้านธรรมรัตน์ใน
-
213
นางสาวเจริญขวัญ ประมงคล / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
วัดหนองไม้แก่น
คอมพิวเตอร์
214
นางสาวปัญจรัตน์ บุญจันทร์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
วัดบ้านกล้วย
ภาษาอังกฤษ
215
นางสาวกาญจนา นามพิชัย / ครู
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
บ้านห้วยตะปอก
วาดภาพ
216
นางสาววาสนา โอสถประสาท / ครู
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา
บ้านศรีเจริญทอง
งานพัสดุ
217
นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ / ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
การบริหารการศึกษา
บ้างหนองขาหยั่ง
ผู้บริหาร
218
นางสาวจริญญา สระโกฎิ / ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
-
219
นางวาสนา พรมขันธ์ / ครู
ปริญญาโท
คอมพิวเตอร์
วัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
ประกอบอาหารได้หลากหลาย
220
ณฤดี ชูวิวัฒน์กุล / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
นิเทศน์ศิลป์
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
ถ่ายภาพ ตัดต่อ ออกแบบ แบดมินตัน
221
นางสาวจงกลณี ฮานาฟี / ครู
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา
บ้านห้วยตะปอก
-
222
นางสาวปรียาภรณ์ นพรัตน์ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การสอนสังคมศึกษา
บ้านร่มโพธิ์ทอง
-
223
นางสาวรวีวรรณ เมธสาร / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บ้านเนินไร่
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
224
นางสาวอิงอร ทองแดง / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การสอนภาษาอังกฤษ
หนองปรือประชาสรรค์
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
225
นางสาวนันท์นภัส คำขะ / ครู
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
วัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
ประดิษฐ์สื่ออนุบาล
226
นางสาวเสาวลักษณ์ วิบูลย์เลิศ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
จิตวิทยาและการแนะแนว
บ้างหนองขาหยั่ง
คอมพิวเตอร์
227
เพ็ญพักตร์ สว่างสุข / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บ้านโปร่งเกตุ
มัลติมีเดีย คอมพอวเตอร์
228
นางสาวนภาพร ตุ้มสังข์ทอง / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
กฏหมาย
บ้านศรีเจริญทอง
คอมพิวเตอร์
229
นางสาวปริษา เพ่งพินิจ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วัดวังกะจะ
-
230
นางจำลอง สุขแก้ว / ผู้อำนวยการชำนาญการ
ปริญญาตรี
การบริหารการศึกษา
บ้านห้วยตะปอก
-
231
นางสาวสายนที ไชยแสงรัตน์ / ครู
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
วัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
ประดิษฐ์สื่ออนุบาล
232
นางณิชาภัทร สันติศิริ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
คหกรรมศาสตร์
ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
ทำอาหาร
233
นายรัตนากร บุดดา / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
ชีววิทยา
บ้านคลองสอง
ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
234
นางสาวสุชาวดี อินเจริญ / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
บ้านหนองยาง
ใช้งานคอมพิวเตอร์
235
นางสาวชมพูนุช พรมเดช / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
จิตวิทยาการปรึกษา-แนะแนวการสอนภาษาไทย
วัดแหลมไผ่ศรี
-
236
นางสาวพวงรัตน์ เสริมสวัสดิ์ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา
วัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
-
237
นางสาวจิราภา บุญล้อม / บุคลากรทางการศึกษา
ปริญญาตรี
การจัดการทั่วไป
วัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
-
238
นายมานิต บุญพิทักษ์ / รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านหนองยาง
บริหารสถานศึกษา
239
นางวัชรี ศรีอุดร / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา
วัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
-
240
นางสาวขนิษฐา กิจภักดี / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านหนองปลาซิว
-
241
นางสาววิภาวรรณ พิจารณ์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
บ้านหนองปลาซิว
-
242
นางสาวศรีแพร นนท์อ่อน / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
บ้านหนองปลาซิว
-
243
นางสาวอังคณา เกิดแป๋ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
พลศึกษา
บ้านหนองปลาซิว
-
244
นางสาวจริยา จินดา / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
บ้านหนองปลาซิว
-
245
นางสาวศิริกาญจน์ เหมมันต์ / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านหนองปลาซิว
-
246
นายบัญชา เจริญทอง / ครู
ปริญญาตรี
ชีววิทยาประยุกต์
บ้านหนองปลาซิว
-
247
นางสาวพันทิพย์ เอี่ยมอาภรณ์ / ครู
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีชีวภาพ
บ้านหนองปลาซิว
-
248
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ / ครู
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีทางการศึกษา
บ้านหนองปลาซิว
-
249
นางสาวเทพอำพร บุญเพิ่มพูล / ครู
ปริญญาตรี
เคมี
บ้านหนองปลาซิว
-
250
นายอดานาน เบ็ญสอแหละ / ครู
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีทางการศึกษา
บ้านหนองปลาซิว
-
251
นายหลักชัย จิตรสมาน / ครู
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านหนองปลาซิว
-
252
ว่าที่ร้อยตรีนิรุตม์ นามมนตรี / ครู
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านหนองปลาซิว
วิทยากรลูกเสือ
253
นางสาวอารีย์ เจี่ยฮะสูน / ครู
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
บ้านหนองปลาซิว
-
254
นางสาวกมลานันท์ บุญกล้า / ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
การบริหารการศึกษา
บ้านหนองปลาซิว
-
255
นางสาวจีรนันท์ ศิริพุฒ / ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านหนองปลาซิว
-
256
นายซันโย สังวรดี / ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาเอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
บ้านหนองปลาซิว
วิทยากร
257
นางไพลิน ดิษฐ์กระจันทร์ / ครู
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
บ้านคลองยายสร้อย
-
258
ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์ / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา
บ้านคลองยายสร้อย
ศิลปดนตรี
259
ดร.ลักขณา ไชยฤทธิ์ / ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
บ้านนา
ภาษาอังกฤษ
260
นายอาคม ยิ้มเจริญ / ผู้อำนวยการชำนาญการ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
บ้านคลองยายสร้อย
-
261
นายกรกมล ผาวันดี / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์
บ้านนา
ลูกเสือ
262
นางประนอม ผาวันดี / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
บ้านนา
ลูกเสือ
263
นายสัณห์ชัย แดงมณี / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
บ้านนา
กีฬาเปตอง
264
นางสาวปาริชาติ คณะทอง / ครู
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
วัดบางคา
กีฬา,ศิลปะ
265
นายกายกานต์ แก้วคำ / ครู
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
วัดหนองแหน
เต้นรำกับเด็ก
266
นางเสาวณิต ทาศรีภู / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ค.บ.ศิลปะ
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
ทำอาหาร
267
นางสาวสุจิตรา อภัยจิตต์ / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
บ้านท่าโพธิ์
-
268
นางศิริรัตน์ วงค์ษา / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา
บ้านท่าโพธิ์
-
269
นางสาาวปรีติยากรณ์ กุหลาบขาว / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
ปฐมวัย
บ้านท่าโพธิ์
-
270
นางสาวสุวรรญา ขวัญกลาง / ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บ้านกระบกเตี้ย
-
271
จ่าสิบเอกพิศนุ คชรัตน์ / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
พลศึกษา
วัดบางกระเจ็ด
ทักษะทางคณิตศาสตร์
272
dd / ครู
ปริญญาตรี
ไทย
บ้านเขาหินซ้อน
273
นางเพลินพิศ ยินดี / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
คหกรรม
วัดบางกระเจ็ด
ทำอาหาร
274
นางวันเพ็ญ พลรักษา / ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
วัดหัวไทร
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
275
นางวัชรินทร์ ไผ่เทียนชัย / ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
วัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์)
วิชาการด้านภาษาไทย
276
นางสาวทองสุข เตียรักษา / ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
วัดบึงกระจับ
-
277
นางสาวนิศานาถ เอียงประคอง / ครู
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
วัดบางกระเจ็ด
ทักษะทางด้านภาษาไทย
278
นางจุรี เผด็จศึก / รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
-