งบประมาณใน สถานศึกษา 2567

ปีงบประมาณ

 
โรงเรียน อำเภอ ปี
งบประมาณ
ข้อมูลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ เอกสาร
แผนปฏิบัติการ
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ยอดคงเหลือ
1