ปีการศึกษา
จำนวนเด็กพิการ / ประเภทความพิการ
พิการทางการเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางสติปัญญา พิการทางร่างกาย
หรือสุขภาพ
พิการ
ทางการเรียนรู้
พิการทางการพูด
และภาษา
พิการทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์
 ออทิสติก พิการซ้ำซ้อน รวม
 เด็กพิการที่ได้รับการพัฒนาโดย สพท.
0