รายงานเป็น excel

โรงเรียน
รายการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการคำนวณ
ด้านการให้เหตุผล
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
1 วัดบางกระเจ็ด
65.00
25.00
55.00
33.00
22.00
11.00
55.00
22.00
11.00
44.00
55.00
66.00
2 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
3 บ้างหนองขาหยั่ง
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
4 บ้านปลายคลอง
45.13
0.00
0.00
57.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.10
0.00
0.00
5 บ้านหนองปลาซิว
46.54
46.00
46.46
44.99
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
45.77
45.82
45.70
6 บ้านห้วยตะปอก
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
7 บ้านท่าทองดำ
30.71
52.73
53.18
25.00
47.89
47.19
26.60
47.57
48.07
27.44
49.39
49.48
8 บ้านหนองปลาซิว
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.40
49.48
9 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.39
49.48
10 บ้างหนองขาหยั่ง
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.39
49.48
11 บ้างหนองขาหยั่ง
51.60
51.94
52.67
37.54
38.38
37.75
44.01
44.98
45.31
44.39
45.10
45.25
12 บ้านหนองปลาซิว
53.82
51.94
52.67
38.58
38.38
37.75
46.14
44.98
45.31
46.18
45.10
45.24