ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ แผนงาน รหัสผลผลิต รายการผลผลิต รหัสกิจกรรม รายการกิจกรรม เลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี รับ เบิก คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004 6700 Q2670 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ศธ 04002/ว5886 2022-12-29 00:00:00 2,000.00 0.00 2,000.00 นางสาวบงกช สงกรานต์
2 งบประจำ งบดำเนินงาน 0001-01-01 00:00:00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 นางสาวบงกช สงกรานต์
3 งบพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบดำเนินงาน 0001-01-01 00:00:00 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004 6700 Q2666 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04010/ว 2597 2022-11-03 00:00:00 5,000.00 0.00 5,000.00 นายมาโนช โคมเดือน
5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5 เดือนและสมทบกองทุนทดแทน จำนวน 12 เดือน งบดำเนินงาน แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 20004 14008 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 20004 6700 P2762 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ 04006/ว 3861 2022-10-21 00:00:00 463,000.00 0.00 463,000.00 นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
6 ค่าเช่าบ้านให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 20004 14008 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 20004 6700 P2762 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ 04006/ว4104 2022-11-09 00:00:00 867,500.00 0.00 867,500.00 นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ
7 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36001 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2004 6700 Q2664 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ศธ 04002/ว5199 0001-01-01 00:00:00 2,000.00 0.00 2,000.00 พัชยา ซือมงกง
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2667 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04009/ว6151 2022-10-12 00:00:00 10,000.00 0.00 10,000.00 นายธนิก มโนเกตุ
9 การรับนักเรียน งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2668 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท ศธ 04006/ว4310 2022-11-28 00:00:00 10,000.00 0.00 10,000.00 นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
10 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2668 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท ศธ 04006/ว4392 2022-12-06 00:00:00 5,500.00 0.00 5,500.00 นางจินตนา กฐินทอง
11 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) งบดำเนินงาน แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 20004 57037 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2004 6700 Q2692 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ 04008/ว3115 2022-12-01 00:00:00 7,500.00 0.00 7,500.00 นางสาวศิรินพร เดชศรี
12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004 6700 Q2670 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ศธ 04277/ว686 2022-12-08 00:00:00 1,000.00 0.00 1,000.00 นางสาวศิรดา วงศ์เมืองจันทร์
13 โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) งบดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32045 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 20004 00183 P2400 กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ศธ 04289/ว23 2023-01-10 00:00:00 40,000.00 0.00 40,000.00 นายมาโนช โคมเดือน
14 งบดำเนินงานเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566) ให้กับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004 6700 Q2666 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04006/ว130 2023-01-13 00:00:00 31,752.00 0.00 31,752.00 นายธนิก มโนเกตุ
15 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004 6700 Q2666 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04005/1762 2022-12-28 00:00:00 1,767,000.00 0.00 1,767,000.00 นางคุณัญญา ใสสุก
16 การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2667 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04283/277 2022-12-27 00:00:00 1,300.00 0.00 1,300.00 นายมาโนช โคมเดือน
17 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2667 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04008/ว132 2023-01-17 00:00:00 1,300.00 0.00 1,300.00 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล
18 โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004 6700 Q2666 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04004/ว129 2023-02-01 00:00:00 6,000.00 0.00 6,000.00 นายสินธ์ ศรีพลพา
19 การนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ โครงการโรงเรียนสุจริต งบดำเนินงาน แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 20004 57037 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2004 6700 Q2692 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ 04008/ว271 2023-02-06 00:00:00 10,000.00 0.00 10,000.00 นางสาวศิรินพร เดชศรี
20 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงนและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค งบดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32045 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 20004 00183 P2400 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ HCEC เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ศธ 04289/ว1199 2022-12-08 00:00:00 700.00 0.00 700.00 นางณิชาภา วิบูลย์
21 การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "ด้านการอ่านออกเขียนได้" ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004 6700 Q2666 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04003/334 2023-02-02 00:00:00 1,600.00 0.00 1,600.00 นางประภาพร มั่นเจริญ
22 กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2667 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04008/ว356 2023-02-09 00:00:00 10,300.00 0.00 10,300.00 นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
23 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 , ธุรการโรงเรียน 9,000 และนักการภารโรง งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2669 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ศธ 04002/ว4735 2022-10-19 00:00:00 5,499,225.00 0.00 5,499,225.00 นายคัมภรีย์ ไกรล้อมบุญ
24 ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่1 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2669 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ศธ 04002/ว4909 2022-11-28 00:00:00 19,845.00 0.00 19,845.00 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านออกและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 3 งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2655 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย ศธ 04002/ว4953 2022-10-31 00:00:00 1,000.00 0.00 1,000.00 นางประภาพร มั่นเจริญ
26 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2653 กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ศธ 04002/ว4954 2022-10-31 00:00:00 170,000.00 0.00 170,000.00 นายธนิก มโนเกตุ
27 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกัลบริบทพื้นที่ งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32031 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2004 6700 Q2632 กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ศธ 04002/ว5005 2022-11-03 00:00:00 1,300.00 0.00 1,300.00 นายสินธ์ ศรีพลพา
28 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2669 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ศธ 04002/ว5142 2022-11-10 00:00:00 829,008.00 0.00 829,008.00 นางสาวศิรินพร เดชศรี
29 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2669 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ศธ 04002/ว5145 2022-11-11 00:00:00 378,720.00 0.00 378,720.00 นายธนิก มโนเกตุ
30 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนามาตราฐานระบบการประเมินมาตราฐานและประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32031 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2004 6700 Q2636 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ศธ 04002/ว5470 2022-12-01 00:00:00 1,300.00 0.00 1,300.00 นางสาวศิรินพร เดชศรี
31 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2647 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ศธ 04002/ว5485 2022-12-02 00:00:00 26,720.00 0.00 26,720.00 นางนบชุลี เสาวนา
32 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 20004 06036 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2004 6700 Q2625 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ศธ 04002/ว5654 2022-12-16 00:00:00 104,000.00 0.00 104,000.00 นางสาวศิรดา วงศ์เมืองจันทร์
33 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนา Character Qualities นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ เชื่องโยงกับชุมชน บ.ว.ร. งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32062 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2004 6700 Q2656 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ ศธ 04002/ว5854 2022-12-27 00:00:00 1,000.00 0.00 1,000.00 นางสาวศิรินพร เดชศรี
34 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 320B6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2004 6700 Q2659 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ศธ 04002/ว60 2023-01-09 00:00:00 27,000.00 0.00 27,000.00 นางนบชุลี เสาวนา
35 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2669 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ศธ 04002/ว198 2023-01-19 00:00:00 5,145,600.00 0.00 5,145,600.00 นายคัมภรีย์ ไกรล้อมบุญ
36 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32031 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2004 6700 Q2635 กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ศธ 04002/ว197 2023-01-19 00:00:00 5,600.00 0.00 5,600.00 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล
37 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมศึกษา งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2664 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ศธ 04002/ว207 2023-01-20 00:00:00 15,000.00 0.00 15,000.00 นางพัชยา ซือมงกง
38 ค่าใช้จ่ายดำเนิงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2664 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ศธ 04002/ว244 2023-01-23 00:00:00 1,000.00 0.00 1,000.00 นางสาวพัชยา ซือมงกง
39 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32031 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2004 6700 Q2632 กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ศธ 04002/ว259 2023-01-25 00:00:00 7,420.00 0.00 7,420.00 นายสินธ์ ศรีพลพา
40 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 20004 6700 Q2648 กิจกรรมสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา ศธ 04002/ว295 2023-01-26 00:00:00 1,500.00 0.00 1,500.00 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล
41 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมศึกษา งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2004 6700 Q2664 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ศธ 04002/ว317 2023-01-27 00:00:00 15,000.00 0.00 15,000.00 นางสาวพัชยา ซือมงกง
42 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา งบรายจ่ายอื่นๆ แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 32031 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2004 6700 Q2629 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ศธ 04002/ว330 2023-02-01 00:00:00 4,800.00 0.00 4,800.00 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล
43 เงินอุดหนุนทั่วไป 70% งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 20004 43022 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2004 6700 Q2689 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ 04006/ว 3862 2022-10-21 00:00:00 33,118,876.00 0.00 33,118,876.00 นายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
44 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 20004 43022 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2004 6700 Q2689 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ 04002/ว5382 2022-11-28 00:00:00 12,280.00 0.00 12,280.00 นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
45 เงินอุดหนุนทั่วไป 30% งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 20004 43022 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2004 6700 Q2689 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ 04002/ว73 2023-01-09 00:00:00 11,933,370.00 0.00 11,933,370.00 นายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
46 งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) ครั้งที่ 1 (5 เดือน) งบบุคลากร แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 20004 14008 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 20004 6700 P2762 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ 04006/ว 3861 2022-10-21 00:00:00 12,530,000.00 0.00 12,530,000.00 นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
47 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป งบลงทุน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 320B6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2004 6700 Q2660 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศธ 04002/ว4734 2022-10-19 00:00:00 10,677,300.00 0.00 10,677,300.00 นายคณิศร์ คำบุรี
48 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด งบลงทุน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36001 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2004 6700 Q2663 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ศธ 04002/ว5169 2022-11-11 00:00:00 361,500.00 0.00 361,500.00 นายคณิศร์ คำบุรี
49 ครูภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด งบลงทุน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2663 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ศธ 04002/ว5169 2022-11-11 00:00:00 2,052,400.00 0.00 2,052,400.00 นายคณิศร์ คำบุรี
50 ครูภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด งบลงทุน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 320B6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2004 6700 Q2661 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) ศธ 04002/ว5169 2022-11-11 00:00:00 1,252,500.00 0.00 1,252,500.00 นายคณิศร์ คำบุรี
51 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งบลงทุน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2665 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04002/ว5190 2022-11-14 00:00:00 14,666,400.00 0.00 14,666,400.00 นายคณิศร์ คำบุรี
52 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท งบลงทุน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20004 320B6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2004 6700 Q2660 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศธ 04002/ว5190 2022-11-14 00:00:00 8,219,500.00 0.00 8,219,500.00 นายคณิศร์ คำบุรี
53 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รายการงบปีเดียว งบลงทุน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2671 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ศธ 04002/ว5252 2022-11-21 00:00:00 1,046,800.00 0.00 1,046,800.00 นายคณิศร์ คำบุรี
54 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบปีเดียว งบลงทุน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2004 6700 Q2671 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ศธ 04002/ว5252 2022-11-21 00:00:00 1,811,800.00 0.00 1,811,800.00 นายคณิศร์ คำบุรี
55 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบลงทุน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20004 36002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004 6700 Q2666 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ศธ 04002/ว171 2023-01-17 00:00:00 535,200.00 0.00 535,200.00 นายคณิศร์ คำบุรี